Α’ Κύκλος Πρακτικών Σεμιναρίων

TF ADAPTIVE. SAFE AND EASY

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην ενδοδοντία είναι πάρα πολλές.

Εταιρείες και ερευνητές εισάγουν και προωθούν συνεχώς καινούργια συστήματα εργαλείων με σκοπό να κάνουν τη σύνθετη αυτή οδοντιατρική πράξη, πιο εύκολη για τον κλινικό και πιο ασφαλή και προβλέψιμη όσο αφορά τον στόχο της. Αυτός δεν είναι άλλος από τον έλεγχο του μικροβιακού φορτίου σε ένα περιβάλλον σύνθετης ανατομίας, όπως αυτό των ριζικών σωλήνων.

Οι εξελίξεις στον τομέα της μηχανοκίνησης των ενδοδοντικών μικροεργαλείων, έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή της παλίνδρομης κίνησης, που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα κατά την επεξεργασία του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Η SybronEndo με το σύστημα TFADAPTIVE προώθησε την υβριδική παλίνδρομη κίνηση. Η κίνηση δεν είναι πλήρως παλίνδρομη διότι οι οριζόντιες γωνίες κίνησης δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα του επιπέδου stress του εργαλείου. Συνεπώς μειώνονται  οι κίνδυνοι  δημιουργίας  συμβαμάτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι πρακτικού :

  • Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το καινούργιο μοτέρ και τα εργαλεία της εταιρείας SybronEndo σε ακρυλικά ανάλογα ριζικών σωλήνων.
  • Η έμφραξη των αναλόγων αυτών με τη χρήση συσκευών κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας και έγχυσης θερμοπλαστικοποιη-μένης γουταπέρκας.
  •  

Χορηγός εταιρεία : SADENT

Εκπαιδευτής : Ι. Κοκορίκος